Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4


Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Rev.02 Belgelendirme Programı

Belgelendirme Programının Amacı

Doğal gazla çalışan cihazlara servis hizmeti yapacak doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelinin, belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınav için; temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır

Referans Standart

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4

Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. 


Belgelendirme Kapsamı

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.
A) Zorunlu Birimler
A1 Servis İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B) Seçmeli Birimler
B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar

Başvuru için herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

• Kimlik belgesi, telefon, mezun olduğu okul, çalışıp çalışmadığı,
Tel.: 0312 433 0 397

WhatsApp: 0 552 563 0 397

E-posta: info@cozumbelgelendirme.com.tr

Sınav Türü

Teorik Sınav (T1) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır.
Performans Sınavı (P1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz devreye alma, bakım ve tamir uygulaması yapılması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipmanlar ile yapılır.

Sınav Ücreti

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Sınav Soru Sayısı

Teorik Sınav (T1)
A Grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından 15 soru.
B Grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden 20 soru.

Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı

Yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar.

Sınav Süresi

Teorik Sınav (T1)
A1 için 15 soru 30 dakika, B Grubu B2 yeterlilik birimi için 20 soruya 40 dakika, zaman verilir.

Performans Sınavı (P1)
Adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Bu süre demo sınavlar sırasında belirlenmiştir.

Sınav Esnasında Kullanılabilecek Materyaller

Mesleği icra edebilmek için gerekli olan alet, edevat ve teçhizat kullanılacaktır.

Başarı Notu

Teorik Sınav (T1)
100 tam puan üzerinden en az %60 puan alınması gerekmektedir.
Performansa Sınavı (P1)
Performansa dayalı sınavlar, her bir birim (B2) için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılacaktır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla her birim kendi içerisinde değerlendirilmesi neticesinde %70 başarı göstermesi gerekir. Bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.
Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan aday yeni bir sınav başvurusu için eğitimden geçmelidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.


Not:

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti olan 2021 yılında 200 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, Teşvik hakkını daha önce kullanmış adaylar ve teşvikten faydalanmak istemeyen adaylardan ayrıca tahsil edilecektir.
 • Bir sınavda başarısız olan adayın, bir yıl içerisinde, ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar geri alabilirsiniz.
 • Teşvikten yararlanmak isteyen aday şahsına ait iban numarasını vermesi zorunludur.
 • Ücretlerin sınav öncesi yatırılması gerekmektedir.

Ödemenin yapılacağı Hesap Numaramız: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR20 0006 4000 0014 2920 4453 68

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak durumundadır.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


İtiraz ve Şikâyetler
İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. 
Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Kritik adımlar (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

11UY0032-4/ B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

* BY.2 Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
* BY.3 Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk Belgesi”ni inceleyerek uygunluğunu teyit eder
* BY.7 Topraklama hattının varlığını kontrol eder.
* BY.10 Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.
* BY.13 Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır.
* BY.17 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
* BY.20 Emniyet kontrollerini yapar.
* BY.24 Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı düşürür.
* BY.27 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
*BY.33 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.35 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.36 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.38 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5

15UY0204-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri

Revizyon/Tadil Tarihi:

01 No’lu Revizyon 30/10/2019-2019/140
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik; Çağrı Merkezi Takım Liderlerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08:3341(Büro süpervizörleri)

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standart

13UMS0315-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye5) Rev 01 Ulusal Meslek Standardı

Sınava Giriş Şartları

Sınava girmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Yeterlilikler (Zorunlu Birimler)

15UY0204-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İnsan Kaynakları Süreçleri ve Mesleki Gelişim
15UY0204-5/A2 Çağrı Merkezi Yönetme Faaliyetleri

Teorik Sınavlar

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az otuz (30) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi altı (26) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Performans Sınavları

Konuşma Kalitesi Değerlendirme Uygulaması (P1)

Değerlendirmesi Geribildirim Uygulaması (P2)

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

SINAV PROGRAMI

Sınav Programı
Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Mersin-Adana ve Zonguldak’ta sınav merkezlerimiz bulunmakta, diğer illerde yeterli başvuru olduğunda sınav açılmaktadır.

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

17UY0328-3/A1: İSG,Çevre ve Kalite

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

Yayın Tarihi:18/10/2017 Rev. No:00

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve alışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİĞE KAYNAKLIK EDEN STANDART

13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3);

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
 • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
 • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
 • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde
  kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile
  hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

YETERLİKLER

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli
ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Performansa Dayalı Sınav

(P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 – 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4

15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Reviyon Tarihi :30/10/2019 Rev. No:01
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik; Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 4222 (İletişim merkezi danışma elemanları

STANDART

13UMS0314-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye4) Rev 01 Ulusal Meslek Standardı

ZORUNLU BİRİMLER

15UY0203-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
15UY0203-4/A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1):

A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş (25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1):

A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş (25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR

Bilgi İçeriği Çağrı Uygulaması (P1)

Şikâyet İçeriği Çağrı Uygulaması (P2)

Satış İçeriği Çağrı Uygulaması (P3)

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo ve benzeri) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların Belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE-2 SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından konu ile ilgili yapılan duyuru aşağıdadır.

“Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” bileşenlerinden birisi olan, yaklaşık 8 milyon Avro bütçeli “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” proje sözleşmesi 24 Haziran 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından imzalanmıştır.

 Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-2 programı uygulamasının 2021 Ağustos ayında başlaması planlanmakta olup, söz konusu hibe için ayrılan kaynak 5544 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi gereğince Bakanlığımız tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden olup sınav ve belge ücreti 4447 sayılı Kanun kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan meslekler hariç olmak üzere diğer meslekler için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılacaktır. Bu hususa ilişkin teknik detaylar Kurumumuzun internet sitesinde yayımlanacaktır.

 Söz konusu hibe programından yararlanacak kişi ve YBK’ların uyacakları kurallar ve uygulanacak süreçler de Kurumumuz internet sitesinden yayımlanacaktır.

 Bireylerin belgelendirilmesine yönelik süreçlerde yer almak isteyen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının (YBK) MYK Web Portal üzerinden başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru kayıtlarının tamamlanmasının ardından YBK’lar ile protokol imzalanacak ve hibe uygulamasına geçilebilecektir.

 Saygılarımızla,

 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkçe-İngilizce’nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

İnternet sitemizde yayımlanmış meslekler yanında,

Çağrı Merkezi Müşteri temsilcisi ve Takım Liderleri fondan yararlanmak için başvurabilirler.

Fon bütçesi sınırlıdır. Başvuru için acele ediniz.

Çözüm Belgelendirme http://cozumbelgelendirme.com.tr

Telefonlar: 0312 433 0397-0552 563 0397

Metal Sac İşlemeci (Seviye 4)

12UY0085-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0085-4/A2 Metal Sac İşleme

SINAV PROGRAMI
Sınav IDUlusal YeterlilikSınav TürüBirimlerSınav YeriTarihiSaatiMüracaat Tarihi
12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci – Seviye 4 (Rev.00)Teorik + PerformansA1 İş Sağlığı ve Güvenliği; A2 Çevre Koruma, A3 Kalite Yönetim Sistemi, A4 Metal Sac/Levha İşlemeİMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pursaklar/ANKARAHer Cumartesi ve Yeterli Başvuru Olduğunda10:00Son başvuru tarihi: sınav tarihlerinden üç gün öncedir.

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3)

12UY0085-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0085-3/A2 Metal Sac İşleme

SINAV PROGRAMI
Sınav IDUlusal YeterlilikSınav TürüBirimlerSınav YeriTarihiSaatiMüracaat Tarihi
12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci – Seviye 3 (Rev.00)Teorik + Performans12UY0085-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre, 12UY0085-3/A2 Metal Sac IşlemeİMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pursaklar/ANKARAHer Cumartesi ve Yeterli Başvuru Olduğunda10:00Son başvuru tarihi sınav tarihinden üç gün öncedir.

Metal Kesim Operatörü (Seviye 4)

12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,

Çevre ve Kalite 12UY0084-4/B3 Plazma Kesim

SINAV PROGRAMI
Sınav IDUlusal YeterlilikSınav TürüBirimlerSınav YeriTarihiSaatiMüracaat Tarihi
12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 (Rev. 00)Teorik + PerformansA1 İş Sağlığı ve Güvenliği, A2 Çevre Koruma Mevzuatı, A3 Kalite Yönetimi, B3 Plazma KesimİMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pursaklar/ANKARAHer Cumartesi ve Yeterli Başvuru Olduğunda10:00Son başvuru tarihi sınav tarihinden üç gün öncedir.