Belge, Marka ve Logo Kullanımı

BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BELGE KULLANIM ŞARTLARI

Belge ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin mülkiyetinde olup, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)’nun mevzuat ve düzenlemelerine, belgelendirme programının ilgili hükümlerine ve ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin belgelendirme prosedürlerine uyulduğu ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde BELGE SAHİBİ belgeyi kullanım hakkınasahiptir.

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olan belgeler sadece BELGE SAHİBİ için geçerlidir. BELGE SAHİBİ dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. BELGE SAHİBİ hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. Belge, BELGE SAHİBİ kişi tarafından, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçekullanılabilir.

BELGE SAHİBİ, belgelendirmeye ilişkin olarak ÇÖZÜM BELGELENDİRME’yi yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunamaz. Belgesini ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

BELGE SAHİBİ, belgeyi amacı dışında ve yanıltıcı şekilde kullanamaz. Başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişilerin belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

BELGE SAHİBİ, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin web sayfasından ve beyan ettiği kişisel hesaplarından izlemek ve gereklerini, belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır. Belge sahibinin gerekli duyuru ve uyarıları takip etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BELGE SAHİBİ, yapılacak gözetimlerde, ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz. Yalan beyanda bulunulması halinde ÇÖZÜM BELGELENDİRME belge ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

BELGE SAHİBİ, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gereklerini yerine getirecektir.

Belge, BELGE SAHİBİ tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir, basılı yayınlar ve internet ortamındakullanılabilir. Elektronik ortamda oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır.

BELGE SAHİBİ, kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda ve belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumlarda, ÇÖZÜM BELGELENDİRME’yi gecikmeksizin bilgilendirecektir.

Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması halinde, belge sahibi belgenin kullanımına son verir ve belgenin yenilenmesi için bu belge ile birlikte ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye başvurudabulunur.

Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, askıya alınmış, iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye teslim etmek zorundadır. ÇÖZÜM BELGELENDİRME, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan, yanıltıcı beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk BELGE SAHİBİ‘ne aittir. BELGE SAHİBİ, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından ilan edilen yönteme uygun şekilde en geç 10 (on) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir.

BELGE SAHİBİ, herhangi bir iş kazası, trafik kazası, yaşlanma vb. sonunda ilgili mesleği icra edemeyecek duruma gelirse bir uzuv kaybı söz konusu olursa bu durumu belgelendirme kuruluşuna (10) on işgünü içinde bildirmek zorundadır. Bu bildirimin ardından belgelendirme kuruluşunun anılan kişinin belgesini derhal iptal edeceğini kabul eder.

BELGE SAHİBİ, belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder.

BELGE SAHİBİ, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacağını, şartları yerine getirmediği takdirde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul eder.

LOGO/MARKA KULLANIM ŞARTLARI

BELGE SAHİBİ ve çalıştıkları kuruluşlar, ÇÖZÜM BELGELENDİRME logosu ile TÜRKAK ve MYK markalarının kullanımında ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin ilgili prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK markalarının kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Logo/marka, BELGE SAHİBİ’nin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarındakullanılabilir.

Belge üzerindeki logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında ve ilgili kişi için kullanılabilir.

Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.

BELGE SAHİBİ’nin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde BELGE SAHİBİ ve çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin, doğacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM BELGELENDİRME logo/markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin web sitesinden temin edilir.

Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda ÇÖZÜM BELGELENDİRME bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda ÇÖZÜM BELGELENDİRME her türlü yasal hakkını saklıtutar.

ÇÖZÜM BELGELENDİRME’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÇÖZÜM BELGELENDİRME,

BELGE SAHİBİ’nin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır.

Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişiminesunacaktır.

Logo/marka kullanım şartlarını ve değişiklikleri adayların ve BELGE SAHİBİ’nin erişimine açık olacak şekilde web sayfasındaduyuracaktır.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerinegetirecektir.

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri, web sitesinden (www.cozumbelgelendirme.com) yazılı olarak yayınlayarak BELGE SAHİBİ’neduyurulmasını sağlayacaktır.

BELGE SAHİBİ’nin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun ilgili mevzuatına göre bu kurumlara gerekli bildirimleriyapacaktır.

ÇB-BMLK-S-005/03/10.03.2017

Çözüm Belgelendirme kuruluşundan izin almak şartıyla aşağıdaki logolar ilgili kulanım sözleşmesindeki koşullara uygun olarak kullanılabilir.

Logoları bilgisayarınıza indirmek için logo üstünde sağ tuşa basarak “resmi farklı kaydet” komutunu kullanabilirsiniz.