Kişisel Verilerin Kullanılması

Başvuran / Sınava Giren Adayların Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ÇÖZÜM BELGELENDİRME, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ile Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve / veya sınava giren adayların, MYK Mevzuatı ve Akreditasyon 17024 Yönetim Sistemi tarafından talep edilen bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ ye ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca ÇÖZÜM BELGELENDİRME veya veri sorumlusu olarak, ÇÖZÜM BELGELENDİRME adına kaydedilmektedir. Kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta, güncellenmekte, yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmakta, kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmekte ve muhafaza için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sınava Başvuran ve / veya Giren Adaylardan talep ettiği Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

1.1 ÇÖZÜM BELGELENDİRME, Mesleki Yeterlilik Sınav faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına MYK Mevzuatı gereği, başvuru sahiplerinin / adayların kişisel verilerini almaktadır.
1.2 ÇÖZÜM BELGELENDİRME, Mesleki Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirebilmek, sınav sonrası süreçleri takip edebilmek, gerekli hallerde aday ile iletişime geçebilmek için Başvuru Sahibi sahibi ve / veya adaydan nüfus cüzdan bilgileri, (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, toplam iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verileri talep etmektedir. ÇÖZÜM BELGELENDİRME, bu verilere ek olarak, adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya geri ödeyebilmek adına adaydan, paranın yatırılacağı banka hesabının IBAN numarası bilgisini talep eder. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını fiziki veya online olarak doldurup kuruma iletmesi suretiyle elde edilmektedir.
1.3  ÇÖZÜM BELGELENDİRME, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.
1.4  ÇÖZÜM BELGELENDİRME, sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin veri talep etmektedir.


ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ nin Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

2.1 Başvuru Sahibi ve/veya adaylara ait yukarıda sayılan veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve ÇÖZÜM BELGELENDİRME Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda, ve elektronik ortamda diğer yazılımlarda ve MYK portalı üzerinde saklanmaktadır. ÇÖZÜM BELGELENDİRME Başvuru sahibi ve/ veya adaylardan yukarıda sayılan bilgileri MYK Mevzuatı gereği belge geçerlilik süresinin 2 katı süre ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler süre sonunda imha edilmektedir.


ÇÖZÜM BELGELENDİRME Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Paylaştığı Kişi ve Kurumlar

ÇÖZÜM BELGELENDİRME kanunen tabi olduğu denetimler (Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.
ÇÖZÜM BELGELENDİRME, finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için serbest mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı serbest mali müşavir ile paylaşmaktadır.
ÇÖZÜM BELGELENDİRME, internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web ve mail hosting hizmetlerini dışarıdan almakta, e-posta ile paylaşılan ve internet sitesine girilen verileri web ve mail hosting hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.
ÇÖZÜM BELGELENDİRME bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmasından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.
Başvuru Sahibi / Aday / Sınava Girmiş kişi olarak haklarınız
ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ ye  başvurarak,
a) Kişisel verilerinizin İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinizin İşlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin Yurt içinde, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,
g) e) ve f) bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile imzalı olarak Korkutreis Mahallesi Cihan Sokak 13/6 Çankaya/Ankara  adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.

Salgın Hastalıkla Mücadele

Bu talimat; Çözüm Belgelendirme’nin sınav faaliyetlerini sürdürürken salgın hastalıklara karşı alması gereken önlemleri açıklamaktadır.

Genel Kurallar

 • Ofiste ve sınav alanlarında bulunan herkes maske, eldiven, yüz siperi  gibi koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanacaktır.
 • Tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar uygun şekilde çıkartılacak ve bertaraf edilecektir.
 • Tekrar kullanılabilecek koruyucu ekipmanları uygun şekilde dezenfekte edilecektir.
 • Mümkün olan her durumda maske üzerine yüz siperi takılacak ve yüz siperi sık aralıklarla dezenfektanla temizlenecektir.
 • Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusunda yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulacaktır.
 • Bekleme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzenini uygun şekilde ayarlanacaktır .
 •  Toplantı ve eğitimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek  ve tüm katılımcıların maske takması gerekmektedir.
 • Ofis ve sınav alanlarını rutin periyotlarda temizlenecektir.
 • Sınav evraklarının konulması için kullanılan zarfların silinebilir malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilecektir.
 • Ofis ve sınav alanlarında salgına ilişkin bilgilendirme  ilişkin bilgilendirme afişleri ve görselleri asılacaktır.
 • Temassız ateş ölçer ile ofiste çalışanların ve sınav alanlarına girişte adayların ve sınav görevlilerinin ateşi ölçülecektir .
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi yeni tip koronavirüs belirtileri olan kişi var ise bu kişiyi diğer kişilerden izole edilecektir ve derhal Alo 184’ü arayarak sağlık görevlilerinin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edilecektir .
 • Salgınla mücadele kapsamında personelin görev ,sorumlulukları ve çalışma planı tanımlanacaktır.
 • Zaruri şehir içi seyahatlerde salgına karşı ülke genelinde uygulanan tedbirler ihlal edilmeyecek  görevli çalışanlar salgına karşı mücadele ile ilgili hususlara uygun hareket edilecektir.
 • Çözüm Belgelendirme merkez ofis  dışındaki şehirlerdeki sınav taleplerinde ulaşım esnasında gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edicek ve yeni alınan önlemlere uyulacaktır.

Ofiste Alınacak Önlemler

 • Ofise ziyaretçi girişini sınırlandırılacak ve sınav başvurularını mümkün olduğunca internet ve telefon ile alınacaktır.
 • Ofiste uygun yerlere ve ofisin giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Çalışanları sık aralıklarla ve en az 20 saniye boyunca ellerini yıkamaları konusunda uyarılacak ve gerekli uyarı yazıları ilgili yerlere asılacaktır.
 • Ofise gelen ziyaretçiler ile tokalaşılmayacak ve ziyaretçilerin de ellerini dezenfekte etmesi talep edilecektir.
 • Tüm çalışanlar kişisel eşyalarını (bilgisayar, klavye, fare vb.) dezenfekte edecektir.
 • Ofisin ve ofiste ortak kullanılan malzemelerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilecektir.
 • Salgın kapsamında belirti yaşayan kişilerin olması durumunda kişi izole edilerek en yakın sağlık kuruluşuna bildirilecektir.

Teorik Sınavlarda Alınacak Önlemler

 • Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Sınav alanında bulunan herkesin önce elini dezenfekte etmesini sağlanacaktır
 • Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.
 • Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.
 • Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde uygun bir sınav düzeninde salgın tehdidi ortadan kalkana kadar adayların birbirleri arasında en az 1.5 metre mesafe bulunacak şekilde sınav oturma düzeninin sağlanacaktır.
 • Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılacaktır.
 • Sınav yapılan her gün ilk sınav öncesinde sınav alanını dezenfekte edilecektir.
 • Sınava katılacak aday sayısını büyük gruplar olmayacak şekilde planlanacak ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecektir.
 • Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatın ve sınav alanından çıkarılacaktır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceği bildirilecektir.
 • Adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek ayrı ayrı paketlenmiş olarak adaylara teslim edilecektir.
 • Teorik sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesini sağlanacaktır.
 • İlgili KKD ve maske kullanmayan adayları sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Performansa Dayalı Sınavlarda Alınacak Önlemler

 • Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.
 • Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılacaktır.
 • Sınav alanında bulunan herkesin elini dezenfekte etmesini sağlanacaktır.
 • Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatın ve sınav alanından çıkarılacaktır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceği bildirilecektir.
 • Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.
 • Mümkünse adayların kendilerine özgü kişisel koruyucularını ve el aletlerini kullanmasını sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda ardışık kullanımlar için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Aynı gün içerisinde yapılacak sınavlarda ilk sınavdan önce ve her sınav sonrasında tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde bertaraf edilecek, diğer kişisel koruyucu donanımları ve el aletlerini dezenfekte edilecektir.
 • Grup halinde yapılan sınavlarda tek seferde bir grup olacak şekilde; grup halinde yapılmayan sınavlarda ise en fazla 3 aday tek seferde sınava katılacak şekilde planlama yapılacaktır. Sınava aynı anda katılan adaylar ile sınav görevlileri arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlanacaktır.
 • Adayların kendi iş elbisesi ile sınava girmesini sağlanacaktır, mümkün olmayan durumlarda aday kullanımından önce 60-90 derecede yıkanmış ve hijyen şartları sağlanmış iş elbiselerinin kullanılmasını sağlanacaktır. İş elbisesinin Çözüm Belgelendirme tarafından sağlanması halinde adayların kişisel kıyafetleri ile iş elbisesinin temas etmesini engelleyecek önlemler alınılacaktır.

Alınacak Önlemler için Sorumlular

 OFİS SORUMLUSUSINAV YERİ SORUMLUSU
ATEŞ ÖLÇÜMÜBelgelendirme AsistanıSınav Değerlendirici
ŞÜPHELİ İZOLASYONUBelgelendirme MüdürüSınav Değerlendirici
OFİS VE SINAV YERLERİNİN DEZENFEKTE EDİLMESİGenel MüdürŞirket Müdürü

İtiraz ve Şikayetler

Kısaltma ve Tanımlar

ÇÖZÜM BELGELENDİRME: Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ticaret Sanayi Limited Şirketi

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

PBYS: Çözüm Belgelendirme Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi

Belgelendirme: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak adına Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesidir.

Belge: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak kullanım hakkını kazandığı Mesleki Yeterlilik Belgesi’dir.

Başvuru sahibi: Belgelendirme sürecine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kimsedir.

Aday: Belirlenen şartları yerine getiren ve belgelendirme sürecine kabul edilen başvuru sahibidir.

Belgelendirilen kişi: Belgelendirme süreci sonucunda yeterliliğini kanıtlamış ve adına düzenlenmiş sertifikayı kullanım hakkı kazanmış adaydır.

İlgili taraf: Belgelendirilmiş kişi veya belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya organizasyon. (Örn; belgelendirilmiş kişi, belgelendirilmiş kişinin hizmetinin kullanıcıları, belgelendirilmiş kişinin işvereni, tüketici, resmi makamlar)

İtiraz: Başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş bir kişinin, talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin belgelendirme kuruluşunca verilen herhangi bir kararın yeniden değerlendirilmesi talebi.

Şikâyet: İtirazdan farklı olarak, bir kişi veya organizasyonun belgelendirme kuruluşuna, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin olarak, cevap verilmesi beklentisiyle memnuniyetsizliğini ifade etmesi.

Uygulama

ÇÖZÜM BELGELENDİRME hiçbir şirket, kurum, kuruluş, varlık veya kişiye bağımlı değildir. Belgelendirme faaliyetlerinin her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olması bizim için vazgeçilmez bir şarttır.

ÇÖZÜM BELGELENDİRME akredite olduğu veya faaliyet göstereceği tüm sektörlerde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin yapılan başvurulara kendi politika ve hedefleri doğrultusunda cevap verir.

Kuruluşumuza belgelendirme süreçlerindeki işlemlerine ilişkin yapılan itiraz ve şikayetlerin ele alınıp sonuçlandırılması maksadıyla belgelendirme sürecinden bağımsız İtiraz ve Şikayet Komitesi oluşturulur ve yetkilendirilir.

Kuruluşumuza yapılan itiraz/şikayetin belgelendirme sürecinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olması halinde İtiraz ve Şikayet Komitesi toplantıya çağrılır.

İtiraz/şikayetin Komite tarafından değerlendirmesinde itiraz/şikayetçi ve itiraz/şikayet konusu ile ilgili bağımsız karar vermenin yanı sıra gizlilik prensibi de esastır. Bunun güvence altına alınması maksadıyla Komite üyeleri ile ÇB-PGGT-S-003 Personel Gizlilik Güvenlik ve Tarafsızlık Sözleşmesi imzalanır.

Kuruluşumuza, şahsen ya da web sitesi üzerinden yapılan veya telefon, posta, e-posta, ya da kargodan gelen tüm itiraz ve şikâyetler kayıt altına alınır ve incelenir.

Yapılan tüm itiraz ve şikayetler, Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından ÇB-İŞ-F-016 İtiraz ve Şikayet Formu’na kaydedilir ve ÇB-İŞT-F-017 İtiraz ve Şikayet Takip Formu ile izlenir.

İtiraz/şikayetin belgelendirme süreçleri ile ilgili olduğunun tespit edilmesi halinde, İtiraz ve Şikayet Komitesi toplantıya çağrılır ve itiraz/şikayet bu komite tarafından değerlendirilir.

İtiraz ve Şikayet Komitesi kararı tavsiye niteliğindedir. İtiraz veya şikayet hakkındaki nihai kararı Şirket Yönetimi verir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

Bu kapsamdaki itirazlar, başvurunun ÇÖZÜM BELGELENDİRME kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde çözüme kavuşturulur ve itiraz sahibi yazılı olarak bilgilendirilir.

Diğer konulardaki itiraz ve şikâyetler ise zamana bağlı kalınmaksızın ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye yapılabilir. Kuruluşumuz bu itiraz/şikayeti, kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içerisinde çözüme kavuşturur, itiraz/şikayet sahibine gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapar.

İtiraz veya şikâyetin sağlıklı olarak ele alınabilmesi ve itiraz/şikayet sahibine geribildirimde bulunulabilmesi için itiraz/şikayetin gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

İtiraz veya şikayet çözümlenemediğinde, konu belgelendirme sürecine ilişkin ise Tarafsızlık Komitesince de ele alınır.

Şikayetçinin bu Komitenin almış olduğu kararı da kabul etmemesi durumunda konu teknik ise TÜRKAK veya MYK’ya götürülür, teknik değil hukuksal bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, çözüm yeri Çözüm Belgelendirme’nin bulunduğu il/ilçe mahkemeleridir.

Şikâyet sahibi, ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye yaptığı şikâyet sonuçları ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikâyet başvurusunda bulunabilir. Ancak MYK’ya itirazda bulunamaz.

İtiraz ve şikayet konularında tespit edilen uygunsuzluk veya potansiyel uygunsuzluk için ÇB-DÖF-P-005 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne göre işlem yapılır.

ÇB-İŞ-P-012/03/10.03.2017

İLGİLİ DOKÜMANLAR: İtiraz ve Şikayet Formu (indir)

Yönetimin Tarafsızlık Taahhütnamesi

Bu taahhüt, Çözüm Belgelendirme yönetimi tarafından verilmiştir.

Çözüm Belgelendirme, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. Çözüm Belgelendirme adına gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, komiteler, gözetmenler ve değerlendiricilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Faaliyetler ve hizmetler; yürürlükteki yasal mevzuata, ulusal/uluslar arası standart ve rehberlere göre başvuru sahibi, aday ve belgelendirilen kişilerin ihtiyaçlarına paralel olarak gerekli donanıma sahip (bilgi-beceri) personel tarafından yerine getirilecektir.

Çözüm Belgelendirme, belgeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme, iptal etme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca Çözüm Belgelendirme, belgelendirmeye dair kararların tam bağımsız ve tarafsız olarak alınmasını sağlamaktadır.

Çözüm Belgelendirme, faaliyetlerinin tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz eder ve tüm personeli tarafından anlaşılmasını sağlayarak faaliyetlerinde objektif olmayı garanti eder.

Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden ve kararlarının alınmasından sorumlu tüm personeline; tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, güvenlik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirir.

Çözüm Belgelendirme, yüksek seviyede teknik yeterlilik ve mesleki donanıma sahip personeli ile belgelendirme süreçlerini yürütür ve her bir sürecin sonunda alınan kararı; özellikle mali konular olmak üzere her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden bağımsız olarak uygular.

Çözüm Belgelendirme yönetiminin ve belgelendirme süreçlerinde yer alan personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulmaz.

Belgelendirme sürecine erişim, aşırı mali şartlar veya herhangi bir birlik veya gruba üye olunmasına bağlı değildir. Erişimi haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler izlenmez.

Belgelendirme süreçlerinde görev alan personelin kendilerini sürekli geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaz.

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, gizlilik ve güvenlik ilkeleri göz önünde bulundurulur, yürürlükteki yasal mevzuat, ulusal veya uluslar arası standartlar ve rehberlerin gereklilikleri titizlikle uygulanır.

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi konular dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

Çözüm Belgelendirme’nin sunduğu ve sunabileceği diğer hizmetler, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve sınav ücretleri birbirinden bağımsızdır. Eğitim ve sınav bir paket halinde sunulmaz. Kuruluşumuzda eğitim almak, kuruluşumuzda sınava girmek için bir koşul değildir.

Belgelendirme süreçlerinde görev alan personel ve tüm komite üyeleri kararlarında bağımsızdır. Ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları, bu beyanla garanti altına alınmaktadır.

                                                                                                     Ali DÖNGEL

                                                                                                    Şirket Müdürü

ÇB-TGT-DD-004/02/23.06.2017

Personel Belgelendirme Süreci

1.​ Sınav Programının Oluşturulması

ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından oluşturularak web sitesinde yayınlanır.

2.​ Belgelendirme Talebinin Alınması

Başvuru formu ve ekleri, belgelendirme talebinde bulunacak kişilerce, sınav programında belirtilen tarihler arasında tamamlanarak posta/kargo veya elden ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye teslim edilir.

3.​ Talebin Değerlendirilmesi

Başvuru formu ve ekleri, ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından ilgili mevzuat ve prosedürlere göre değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen adaylarla “Aday Sözleşmesi” yapılır, uygun görülmeyen adaya gerekçesi ile birlikte bildirilir.

4.​ Personel Atamasının Yapılması

Sınav yapıcı/değerlendirici, gözetmen ve karar vericiler ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından atanır.

5.​ Belgelendirme Sınavının Yapılması

Sınav programında belirtilen zaman ve yerde ilgili mevzuata uygun olarak başvurusu uygun görülen adayların katılımıyla teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirilir.

6.​ Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Adayların sınavlarda aldıkları notlar, sınavlar ve adaylar hakkında tutulan kayıtlar incelenerek değerlendirilir

7.​ Belgelendirme Kararı Alınması

Sınavlar ve adaylara ait tüm kayıtlar, karar verici tarafından değerlendirilerek belgelendirme kararı verilir.

8.​ Sınav sonuçlarının ilan edilmesi

Sınav sonuçları, adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim kanallarından adaylara ulaştırılır.

9.​ Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimi

Ulusal yeterlilik kapsamında tüm birimlerden başarılı olan adaya MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi; ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” ile kendilerine teslim edilir.

Tüm birimlerden başarılı olamayan adaylara istekleri halinde başarılı olduğu birimler için “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir.

10.​ MYK web portalında belgeli personelin duyurulması

Belgelendirilen personele ilişkin bilgiler, ÇÖZÜM BELGELENDİRME web sayfasında da linki verilen MYK web portalında yayınlanır.

11. Tekrar sınavı

Yeterlilik Birimlerinin (A1, A2, A3, B1 vb.) geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki yıldır. Aday, başarısız olduğu birimler için iki yıl içinde tekrar sınava girebilir.

Birimlere ait sınavların (T1, P1, P2, P3) geçerlilik süresi 1 yıldır. Aday bu sınavlarından birinden başarısız olması halinde bir yıl içinde başarısız olduğu sınava tekrar ücretsiz olarak girebilir.

12. Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

Türk Akreditasyon Kurumunun da görüşleri dikkate alınarak güncellenmiş olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar MYK Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.

Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri kaldırılmıştır.

Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki temel yönteme indirgenmiştir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş kuruluş tarafından,

Sınavla belge yenileme ise en az bir yıl süreyle sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlarınki 2 yıl, üç yıl olanlarınki 3 yıl süreyle uzatılacaktır.  

Çelik Kaynakçısı dışındaki mesleklerde belge sahibi olanlar;

Örn. metal Kesimci:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

Belgelendirme Politikamız

Ulusal yeterliliklerde belgelendirilmek üzere başvuran adayların başvuru, belgelendirme ve belge yenilemelerini yürürlükteki yasal mevzuat, ilgili ulusal ve uluslar arası standart, rehber ve yeterliliklerde belirtilen şartlara göre ve nitelikli personeli ile yürüterek personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Günün gelişen ve değişen koşullarını dikkate alarak bilim ve teknolojiyi, görevlerle ilgili mevzuat/standart/yeterliliklerin güncelliklerini sürekli takip etmek, bu doğrultuda eğitimlerle personelini ve süreçlerini sürekli geliştirmek,

Sınav ve belgelendirme yönetim sistemini, işgücünün; yetkinliğini ölçmek, belgelendirmek ve bu yolla istihdam edilebilirliğini ve serbest dolaşımının şartlarını oluşturarak iş ve istihdam güvencesini sağlamak ve bu sayede belgelendirilen kişiler ile işverenlerin/hizmet alanların memnuniyetini artırmak maksadıyla sürekli iyileştirmek,  

Tüm politika ve prosedürlerini tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, eşitlik, objektiflik, adil olma, kararlarda açıklık, bilgi güvenliği, hizmette kalite, etik anlayış ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, ayrımcılık (yaş, ırk, cinsiyet vb.) yapmadan, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara eşit hizmet sunacak şekilde hazırlamak ve uygulamak,

Taahhüt edilen hizmetleri; çıkar çatışmalarını önleyerek zamanında ve planlara uygun, çevre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini dikkate alarak gerçekleştirmek,

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek ve sürdürebilmek için, ilgili tarafların katıldığı çalışmalarla sürekli iyileştirme metotları geliştirmek ve uygulamak,

Belgelendirme hizmetlerine herkesin ulaşılabilirliğini sağlamak ve bu amaçla gereksiz, haksız rekabet oluşturmadan zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmaktır.

Bu politikanın sürdürülmesi, Çözüm Belgelendirme organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.

VİZYONUMUZ

Personel Belgelendirme hizmetlerine herkesin ulaşabilirliğini sağlayarak yürürlükteki yasal mevzuat ve ulusal/uluslar arası standart/rehber/yeterlilikler doğrultusunda haksız rekabet oluşturmadan zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmak suretiyle ülkemizde öncü konuma gelmek ve faaliyetlerimizi uluslar arası alana taşımaktır.

MİSYONUMUZ

Kişilerin; edindiği öğrenimin, yürürlükteki yasal mevzuat ve ulusal/uluslar arası standart/rehber/ yeterliliklere dayanarak, kalite ve verimliliğe odaklı çalışmalarla, sınav ve belgelendirme esasları doğrultusunda kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek belgelendirilmelerini sağlamak, böylelikle işletmelerimize nitelikli çalışanlar kazandırmak ve sektörlerin gelişimi için eğitim-istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • Tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Sorumluluk
 • Açıklık
 • Eşitlik
 • Objektiflik
 • Adil olma
 • Bilgi güvenliği
 • Hizmette kalite
 • Etik anlayış